Niniejsze Ogólne Warunki określają ogólne zasady współpracy oraz stanowią rozszerzenie i uzupełnienie treści warunków Umowy zawartej między Wydzierżawiającym a Dzierżawcą będąc tym samym jej integralną częścią, stanowiącą źródło praw i obowiązków Stron. Definicje sformułowane w Umowie stosuje się w OWU.

§1
Definicje

1. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umowy.
2. Wydzierżawiający – MEXPO Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Pułaskiego 8 w Gdyni (81-368), NIP: 5862383378 / REGON: 522801670 / KRS: 0000984479.
3. Dzierżawca – Podmiot, z którym Wydzierżawiający zawarł umowę na dzierżawę Sprzętu.
4. Strony – łącznie Wydzierżawiający i Dzierżawca.
5. Umowa – Akt Umowy podpisany przez obie Strony, którego integralną część stanowią OWU i załączniki do Umowy.
6. Urządzenie – rzecz stanowiąca element przedmiotu Umowy.
7. Sprzęt – łącznie Urządzenia, które wyspecyfikowano w Umowie, tj. Sprzęt wymieniony w Akcie Umowy będący przedmiotem dzierżawy oraz dodatkowe jednostki Urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 OWU.

§2
Obowiązki Wydzierżawiającego

1. Wydzierżawiający wyda Dzierżawcy Sprzęt nowy bądź używany, co zostanie określone w Umowie, w pełni sprawny i działający, co potwierdzają testy ich działania, które zostaną powtórzone tuż przed jego wydaniem Dzierżawcy. Dodatkowo, równocześnie z wydaniem Sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy, Wydzierżawiający może wydać dodatkowe jednostki Urządzeń, w ilości przez siebie ustalonej, nie większej niż 10% ilości Sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy. Do jednostek dodatkowych Sprzętu nie odnoszą się postanowienia Umowy i OWU dotyczące obowiązków Wydzierżawiającego i nie służą do wyliczenia wysokości czynszu dzierżawnego, stanowią jedynie zapas, z którego Dzierżawca może pobrać do używania jednostki Urządzeń gdy jednostki wchodzące w skład Sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy uległy awarii. Dzierżawca winien dbać o dodatkowe jednostki Urządzeń tak samo jak o Sprzęt będący przedmiotem dzierżawy, mieć nad nimi pieczę, i zwrócić je Wydzierżawiającemu wraz ze Sprzętem, pod rygorem sankcji tożsamych dla niezwróconego Sprzętu.
2. Do Sprzętu załączona będzie instrukcja obsługi w języku polskim co Dzierżawca potwierdza kwitując odbiór Sprzętu.
3. W razie gdy jednostka Sprzętu ulegnie awarii z przyczyn leżących w jego wadzie, Wydzierżawiający swoim kosztem i staraniem zapewni jego naprawę bądź wymianę na inny, prawidłowo działający egzemplarz o nie gorszych parametrach, przy czym uznaje się iż Wydzierżawiający spełnił ten obowiązek gdy wydał Dzierżawcy wraz z Sprzętem jednostki dodatkowe Urządzeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§3
Obowiązki Dzierżawcy

1. Dzierżawca winien stosować się do zasad działania, instrukcji obsługi i konserwacji Sprzętu, a przed jego docelowym użyciem wykonać próbę.
2. Dzierżawca zapewni aby osoba obsługująca Sprzęt w okresie dzierżawy była pracownikiem firmy Dzierżawcy i/lub posiadała uprawnienia do odbioru i używania Sprzętu w imieniu Dzierżawcy oraz aby zapoznała się z instrukcją obsługi Sprzętu i jej przestrzegała.

§4
Wydanie i zwrot Sprzętu

1. Sprzęt wydany zostanie Dzierżawcy w stanie nieuszkodzonym.
2. Osoba odbierająca Sprzęt winna przed jego skwitowaniem rozpakować Sprzęt i zapoznać się z ze stanem liczebnym i technicznym Sprzętu, a także sprawdzić czy dostarczono wraz z nim instrukcję obsługi.
3. Brak zastrzeżeń wpisanych w protokół odbioru/list przewozowy (bądź jakikolwiek dowód wydania) oznacza potwierdzenie przez Dzierżawcę zgodności dostawy z zamówieniem, tj. całego Sprzętu wraz z instrukcjami obsługi. W przypadku gdyby wydanie Sprzętu nie zostało skwitowane dokumentem, brak zastrzeżeń zgłoszonych Wydzierżawiającemu mailem, faksem, pismem w terminie nie późniejszym niż z upływem 1 dnia roboczego od wydania Sprzętu Dzierżawcy oznacza potwierdzenie przez Dzierżawcę zgodności dostawy z zamówieniem, tj. całego Sprzętu wraz z instrukcjami obsługi i utratę przez Dzierżawcę prawa powoływania się na jakiekolwiek rozbieżności w terminie późniejszym.
4. Dzierżawca winien wykonać próbę Sprzętu nie później niż wciągu jednego dnia od wydania mu Sprzętu, potwierdzonego stosownym protokołem sporządzonym w formie pisemnej, bądź innym dokumentem wydania (w szczególności listem przewozowym, dokumentem wydania przez kuriera itp.). Niezgłoszenie uwag i zapytań przez Dzierżawcę przed docelowym użyciem Sprzętu, lecz zawsze w terminie nie późniejszym niż z upływem 1 dnia roboczego od wydania Sprzętu Dzierżawcy, zwalnia Wydzierżawiającego z odpowiedzialności za niepowodzenie docelowego użycia Sprzętu i nie zwalnia Dzierżawcy z obowiązku uiszczania opłat zgodnie z Umową.
5. Z chwilą wydania Sprzętu na Dzierżawcę przechodzi ryzyko jego uszkodzenia, pogorszenia bądź utraty.
6. W przypadku gdy w Akcie Umowy ustalono, iż Sprzęt zostanie dostarczony do Dzierżawcy kurierem zastosowanie mają postanowienia niniejszego ustępu.

W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wydzierżawiający dostarczy Sprzęt Dzierżawcy kurierem do miejsca, w dacie i godzinach określonych Aktem Umowy. Niezastanie przez kuriera Osoby uprawnionej do odbioru Sprzętu w miejscu, dacie i godzinach wyżej wymienionych uprawnia do przetrzymania Sprzętu przez jeden dzień przez firmę kurierską w magazynie, przy czym kurier pozostawi informację o miejscu odbioru Sprzętu (kurier nie przyjedzie drugi raz pod wskazany adres, a gdy Sprzęt nie zostanie odebrany w powyższym terminie, zwraca go do Wydzierżawiającego na koszt Dzierżawcy). W takiej sytuacji, na potrzeby rozliczenia Umowy, za datę odbioru Sprzętu uznaje się dzień pierwotnej próby doręczenia Sprzętu przez kuriera. Z tak oznaczoną datą Dzierżawca winien spełniać wszystkie świadczenia na rzecz Wydzierżawiającego zgodne z Umową, tak jakby Sprzęt otrzymał. Na żądanie Dzierżawcy i na jego koszt Wydzierżawiający będzie ponawiał próby doręczenia Sprzętu. Wydzierżawiający może uzależnić ponowne próby dostawy od dokonania przez Dzierżawcę wpłaty równowartości kosztów tych dostaw.

W terminie oznaczonym w Akcie Umowy, bądź w ostatnim dniu trwania Umowy w przypadku jej wygaśnięcia/rozwiązania przed końcem okresu, na który została zawarta, Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu cały Sprzęt poprzez wydanie go odpowiednio opakowanego w miejscu i w godzinach wskazanych w Akcie Umowy, zaś Wydzierżawiający wyśle po niego kuriera. W przypadku gdy kurierowi nie zostanie wydany Sprzęt, poza innymi sankcjami, Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającymi koszty wysłania kuriera.
7. W przypadku gdy w Akcie Umowy ustalono, iż Sprzęt zostanie wydany Dzierżawcy w siedzibie Wydzierżawiającego, Dzierżawca odbierze go w dacie i godzinach wskazanych w Akcie Umowy. W sytuacji gdy Dzierżawca nie odbierze Sprzętu w wyznaczonym czasie z przyczyn niezależnych od Wydzierżawiającego, na potrzeby rozliczenia Umowy za datę odbioru Sprzętu uznaje się dzień, w którym Dzierżawca winien był go odebrać. Z tak oznaczoną datą Dzierżawca winien spełniać wszystkie świadczenia na rzecz Wydzierżawiającego zgodne z Umową, tak jakby Sprzęt otrzymał.

W terminie oznaczonym w Akcie Umowy, bądź w ostatnim dniu trwania Umowy w przypadku jej wygaśnięcia/rozwiązania przed końcem okresu, na który została zawarta, Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu cały Sprzęt swoim kosztem i staraniem, bez wzywania przez Wydzierżawiającego.

8. Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu Sprzęt odpowiednio opakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem. W sytuacji gdy Wydzierżawiający udostępnił Dzierżawcy wraz z Sprzętem specjalne opakowania do jego transportu, Dzierżawca jest zobowiązany je zastosować. Przesyłka winna zostać oznaczona widocznym napisem „ostrożnie”.
9. Zwrot Sprzętu uznaje się za dokonany z datą wydania go Wydzierżawiającemu za pisemnym pokwitowaniem i dopiero z tym momentem przechodzi na Wydzierżawiającego ryzyko uszkodzenia, pogorszenia bądź utraty Sprzętu.
10. W przypadku opóźnienia w zwrocie jakichkolwiek jednostek Sprzętu, Wydzierżawiający może naliczyć Dzierżawcy kary umowne, o których mowa w Akcie Umowy. W przypadku zwrotu jednostek Sprzętu w stanie uszkodzonym bądź pogorszonym, bądź w sytuacji gdy Dzierżawca opóźnia się ze zwrotem jednostek Sprzętu o więcej niż 7 dni, Wydzierżawiający bezzwłocznie wystawi Dzierżawcy fakturę VAT sprzedażową na kwotę odpowiadającą wartości uszkodzonych, pogorszonych bądź niezwróconych jednostek Sprzętu według cen nowych jednostek Sprzętu z cennika systemów typu tourguide firmy MEXPO Sp. z o.o., którą to kwotę Dzierżawca zobowiązany będzie zapłacić w terminie 7 dni od otrzymania faktury VAT. Wydzierżawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych z tytułu opóźnienia w zwrocie Sprzętu do dnia wystawienia faktury VAT, o której mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur VAT Wydzierżawiającemu należą się ustawowe odsetki maksymalne za opóźnienie.

§5
Odpowiedzialność

1. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania podmiotów trzecich, w tym firmy kurierskiej, mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku niedostarczenia przez Wydzierżawiającego Sprzętu na czas, bądź w ogóle, Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie o odszkodowanie, w tym utracone korzyści.
2. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany Sprzęt, w tym za utratę, także wskutek kradzieży, pogorszenie lub uszkodzenie, aż do chwili jego wydania Wydzierżawiającemu.
3. Zabronione jest naklejanie jakichkolwiek naklejek na Sprzęt o ile ich pozbycie się powoduje pozostanie na obudowie resztek kleju lub innych zabrudzeń. Pozostawienie zabrudzeń po naklejkach lub jakichkolwiek innych zabrudzeń powstałych po przekazaniu Sprzętu Dzierżawcy spowoduje obciążenie Dzierżawcy kosztami czyszczenia, w zryczałtowanej kwocie 10 zł (słownie złotych: dziesięć) za każdą jednostkę Sprzętu. Taką samą kwotą Dzierżawca zostanie obciążony za rozplątywanie kabli słuchawek jednej jednostki Sprzętu.

§6
Czas trwania Umowy

1. Czas trwania dzierżawy liczy się od daty wskazanej w Umowie (także w przypadku niezawinionego przez Wydzierżawiającego braku faktycznego wydania Sprzętu). Nieodebranie Sprzętu bądź jego faktyczne zwrócenie przez Dzierżawcę przed upływem okresu trwania dzierżawy nie ma wpływu na obowiązek Dzierżawcy zapłaty czynszu dzierżawy. Dzierżawca zobowiązany będzie uiszczać wszystkie opłaty określone Umową do czasu jej zgodnego z zapisami Umowy wygaśnięcia/rozwiązania. Dzierżawca zwracając przedwcześnie Sprzęt nie będzie uprawniony do domagania się pomniejszenia opłat o korzyści jakie Wydzierżawiający uzyskał bądź mógłby uzyskać dysponując Sprzętem.
2. Po upływie czasu dzierżawy, oznaczonego w Umowie, Umowa wygasa bez konieczności składania oświadczeń woli, z zachowaniem w mocy postanowień dotyczących rozliczeń Stron.

§7
Kaucja

1. Wpłacona przez Dzierżawcę kaucja zostanie przechowana na nieoprocentowanym rachunku bankowym i zostanie rozliczona po rozwiązaniu/wygaśnięciu Umowy, przy czym Wydzierżawiający upoważniony jest do potrącenia z niej wszelkich należności przysługujących mu od Dzierżawcy. Do daty wpływu kaucji na rachunek bankowy Wydzierżawiającego może on wstrzymać się z wydaniem Sprzętu, przy czym Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania należności tak jakby Sprzęt został mu wydany w najwcześniejszym możliwym terminie. Kaucja, w wysokości ustalonej po ewentualnie dokonanych potrąceniach, zostanie zwrócona bez odsetek, najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od zwrotu Sprzętu w stanie niepogorszonym (nie dotyczy normalnego zużycia Sprzętu), nie wcześniej jednak niż po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy. Kaucja może zostać zatrzymana m.in. w sytuacjach:
1) stwierdzenia uszkodzenia fizycznego któregokolwiek z elementów Sprzętu,
2) niewłaściwego lub niestarannego zapakowania, zeskładowania Sprzętu lub jego akcesoriów w paczce lub walizie powodującego ich uszkodzenie lub poniesienia nakładu pracy pod stronie Wydzierżawiającego przy ich rozpakowaniu – np. przy rozplątywaniu kabli słuchawek,
3) stwierdzenia zabrudzenia Sprzętu wynikłego np. ze zdzierania naklejek,
4) braku zwrotu poszczególnych jednostek Sprzętu.
2. W sytuacji gdyby do utraty lub uszkodzenia jednostek Sprzętu doszło w trakcie trwania Umowy, Dzierżawca zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Wydzierżawiającego o tym fakcie i uzupełnienia Sprzętu. W tym celu Dzierżawca bezzwłocznie zapłaci Wydzierżawiającemu kwoty konieczne do ich zakupu, określone zgodnie z treścią postanowienia niniejszego ustępu, zdanie pierwsze.