Uwagi wprowadzające

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 2. Korzystanie z Serwisu tourguidewynajem.pl/, w tym korzystanie bez zakupu usług oznacza akceptację Polityki Prywatności.

Co to jest Polityka Prywatności?

 1. Niniejsza polityka prywatności wprowadzona została celem poszanowanie praw każdego do Prywatności wraz z zadbaniem o bezpieczeństwo Twoich danych. Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle istotne, bowiem chcemy, aby każdy, kto korzysta z tourguidewynajem.pl/ wiedział, w jaki sposób powierzone nam dane przetwarzamy. Dlatego też sporządziliśmy tę nową Politykę Prywatności, opisującą sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 2. Korzystając z naszych Usług, czy korzystając z Serwisu tourguidewynajem.pl/, niezależnie od okoliczności, czy skorzystasz z oferowanych przez nas Usług, czy też nie, powierzasz nam w różnym stopniu swoje dane osobowe. W ramach korzystania z dostępu do treści Serwisu tourguidewynajem.pl/, w tym poszczególnych Usług zdarza się, że powierzasz nam identyfikujące Ciebie informacje, tj. dane osobowe, a my je następnie także naszym Zaufanym Partnerom, czyli naszym stałym dostawcom, usługodawcom, którzy pomagają nam świadczyć Tobie Usługi lub stronom trzecim, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w celu zapewnienia Tobie Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań upowszechniania wiedzy, która może być potrzebna (dalej: „Zaufani Partnerzy”). Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona dla Ciebie, celem pomocy w zrozumieniu, jakie dane i w jakim celu je od Ciebie zbieramy, a także do czego je wykorzystujemy.

Jakie informacje o Tobie (dane osobowe) przetwarzamy?

 1. Przetwarzamy dane, które dobrowolnie nam podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług. Będą to przede wszystkim dane niezbędne do umożliwienia Tobie korzystania z pełnych Usług Serwisu tourguidewynajem.pl/, w tym dane niezbędne do zakupu usług, otrzymywania Newslettera, otrzymywania odpowiedzi na zadane pytanie, czyli dane które podajesz nam w ramach formularzy i okien dostępnych w naszych Usługach, w tym w zakresie przesyłanych nam wszelkich dokumentów źródłowych do tłumaczeń w postaci plików, np. e-mail, dokumenty w formie PDF, JPG, word i innych jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach, czyli te, które pozostawiasz w tzw. ciasteczkach (plikach cookies), np. Twój adres IP, informacje ile razy wchodziłeś na stronę Serwisu tourguidewynajem.pl/ i kiedy, z jakimi treściami udostępnianych przez Serwis tourguidewynajem.pl/ się zapoznawałeś (np. cennik usług, rodzaje tłumaczeń). Nie służą one w żadnym razie ustalaniu Twoich osobistych preferencji, lecz po zagregowaniu (połączeniu z danymi innych Usługobiorców), służą rozpoznaniu zainteresowania zbiorczych grup Użytkowników (Usługobiorców).
 2. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. zawsze adres IP. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celach technicznych i statystycznych.
 3. Zawsze istnieje możliwość zapytania naszego Inspektora Ochrony Danych o to jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy.

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Usługodawca, tj. MEXPO Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia, NIP: 5862383378, KRS: 0000984479.

Dla profesjonalnego przetwarzania, ochrony i sprawności Serwisu tourguidewynajem.pl/ posługujemy się zaufanymi dostawcami. Wszystkie Twoje dane są zabezpieczone i przechowywane na serwerach naszego Zaufanego partnera, którym jest nazwa.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Aby zagwarantować bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób przejrzysty i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z uprawnień związanych z tym przetwarzaniem. W przypadku chęci skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych prosimy o skorzystanie z danych korespondencyjnych wskazanych poniżej:

Inspektor Ochrony Danych: Magdalena Latt
E-mail: mexpo@mexpo.pl Adres korespondencyjny:
MEXPO Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych wymaga zawsze wyraźnej podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z Serwisu tourguidewynajem.pl/, w tym z naszych Usług wystąpią, co do zasady trzy z nich.

Po pierwsze przetwarzamy Twoje dane osobowe celem wykonania zawieranych z Tobą umów, w tym m.in. abyś mógł korzystać z Usług i abyśmy my mogli je Tobie świadczyć. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Usługobiorca, czyli Ty. Przetwarzanie na tej podstawie prawnej odnosi się do wykonania umów o świadczenie Usług zawieranych przez korzystanie z Serwisu tourguidewynajem.pl/ w pełni, jak również korzystania przez Ciebie z treści zamieszczonych w Serwisie tourguidewynajem.pl/ bez podawania niektórych danych osobowych, tj. nie prowadzących do zawarcia umowy, w tym także rozpatrywanie reklamacji, dopasowywanie Usług do Twoich potrzeb, analizowanie i udoskonalenie Usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa Usług.

Po drugie przetwarzamy Twoje dane osobowe celem zebrania i przetwarzania zagregowanych danych dla celów statystycznych, dla doskonalenia jakości i treści naszych Usług (w tym analizowania i profilowania danych dla celów badawczych i marketingowych). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Usługodawcę), czyli przez nas. Posiadany przez nas prawnie uzasadniony interes polega na konieczności dostosowania zawartości Serwisów do preferencji Usługobiorców oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także konieczności tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Ty i inny Usługobiorcy korzystacie z Serwisu i na tej podstawie, m.in. przygotowywać takie treści, i w takiej formie, które cieszą się największym zainteresowaniem lub na które jest największe zapotrzebowanie.

Po trzecie przetwarzamy Twoje dane osobowe odpowiednio je agregując w celu prowadzenia misji edukacyjnej przez formy marketingu dotyczącego produktów i Usług naszych lub naszych Zaufanych partnerów (w tym analizowanie i profilowanie danych grup użytkowników w celach misji edukacyjnej i marketingowych). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twoja dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie.

 1. Okres przez jaki dane będą przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przechowywane Przez okres trwania umowy o świadczenie Usług oraz po zakończeniu trwania takiej umowy, w celu pełnego rozliczenia się stron ze świadczeń i zobowiązań, wynikających z umowy, do czasu upływu, wskazanego w obowiązujących przepisach terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy, przysługujących zarówno usługodawcy (Administratorowi danych), jak i usługobiorcy, a w zakresie rozliczeń podatkowych przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów (obecnie okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz Usług).

Dane przetwarzane z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Natomiast dane przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez Ciebie udzielonej zgody lub rozwiązania umowy.

Również skorzystanie przez Ciebie z prawa do bycia zapomnianym będzie skutkowało usunięciem Twoich danych na Twoje wyraźne żądanie.

 1. Zestawienie: cel przetwarzania – podstawa prawna – okres przetwarzania

W celu usystematyzowania ww. celów przetwarzania Twoich danych osobowych, przypisania do danego celu postawy prawnej oraz określenia okresu, przez który będziemy Twoje dane przetwarzać prezentujemy poniżej ww. informacje w formie tabeli.

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna Okres przetwarzania
1) wykonanie umów o świadczenie usług zawieranych przez korzystanie z Serwisu tourguidewynajem.pl/ w pełni, jak również korzystania przez Ciebie z treści zamieszczonych w Serwisie tourguidewynajem.pl/ bez podawania niektórych danych osobowych, tj. nie prowadzących do zawarcia umowy (korzystanie z serwisu stanowi zawarcie umowy), w tym także rozpatrywanie reklamacji, dopasowywanie Usług do Twoich potrzeb, analizowanie i udoskonalenie Usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa Usług. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Usługobiorca, czyli Ty. do czasu wygaśnięcia tej umowy, z tym zastrzeżeniem, iż czasem, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak tylko wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub celem dochodzenia roszczeń.
2) pomiary statystyczne, celem zebrania i przetwarzania zagregowanych danych dla celów statystycznych, dla doskonalenia jakości i treści naszych Usług (w tym analizowania i profilowania danych dla celów badawczych i marketingowych). art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Usługodawcę), czyli przez nas. Do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
3) marketing dotyczący produktów i usług naszych lub naszych Zaufanych partnerów (w tym analizowanie i profilowanie danych grup użytkowników w celach marketingowych, które podały dane osobowe w serwisie). art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Twoja dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie. Do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

Kto ma dostęp do Twoich danych? Informacja o odbiorcach danych.

Nigdy nie będziemy przekazywać Twoich danych, nie będziemy ich sprzedawać ani wymieniać się nimi w jakichkolwiek celach także marketingowych z innymi podmiotami. Twoje dane będą przekazywane jedynie naszym Zaufanym Partnerom, czyli firmom zewnętrznym działających na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług IT. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym („Zaufanym Partnerom”) będą używane tylko do świadczenia Tobie naszych Usług lub wykonywania zawartych z Tobą umów (np. odbiór sprzętu czy obsługa płatności). Przy czym Zaufani Partnerzy przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, naszą Polityką prywatności i standardami bezpieczeństwa informacji.
Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Zaufani Partnerzy:

 • Firma od Serwera – nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, KRS: 0000594747
 • Krajowy Integrator Płatności S.A. (tPay.com) (REGON: 300878437, NIP: 7773061579, KRS: 0000412357)
 • PAYU S A (KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444)
 • DOTPAY S A (KRS: 0000296790, NIP: 6342661860, REGON: 240770255)
 • PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu
 • GOOGLE POLAND SP Z O O (KRS: 0000240611, NIP: 5252344078, REGON: 140182840)

Jakie masz prawa?

 1. Prawo dostępu do danych
  W każdej chwili masz prawo zażądać od nas informacji o tym, czy i które Twoje dane osobowe przechowujemy, w tym uzyskania kopii danych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.
 2. Prawo do sprostowania danych
  Masz prawo zażądać sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
 3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  Masz prawo zażądać usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych przez nas. Jeżeli zażądasz usunięcia danych, które są niezbędne do wykonania przez nas na Twoją rzecz umowy lub świadczenia Usług, wówczas usunięcie danych skutkować będzie rozwiązaniem tej Umowy, a my nie będziemy mogli już Tobie świadczyć Usług, ponieważ nie będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych, w tym nie będziemy mogli ich przechowywać.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Masz prawo zażąda ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

  1. jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
  2. jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy musimy ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
  3. jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
  4. jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
 5. Prawo do przenoszenia
  W przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
 6. Prawo do sprzeciwu
  Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych na postawie uzasadnionego interesu, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które będzie nadrzędne wobec Twojego interesu lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.
 7. Prawo do cofnięcia zgody
  Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Prawo do wniesienia skargi
  Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO).

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami (Usługodawcą) lub Inspektorem ochrony danych.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów Umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. W minimalnym zakresie podanie danych jest dokonywane automatycznie (np. adres IP).

Informacja o ciasteczkach („cookies”) i danych eksploatacyjnych

Wykorzystujemy „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do Twojego komputera, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu tourguidewynajem.pl/, w szczególności procesu autoryzacji. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji Usługobiorcy i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Usługobiorcy.

Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Usługobiorcy, lepszego dopasowania Serwisu tourguidewynajem.pl/ do potrzeb Usługobiorców, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies oraz sposoby zarządzania plikami cookies reguluje osobny dokument dostępny pod adresem: https://tourguidewynajem.pl//polityka-cookies/

Przetwarzamy również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu tourguidewynajem.pl/ (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem tourguidewynajem.pl/. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, może utrudnić korzystanie z strony tourguidewynajem.pl/ a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych. Instrukcja zarządzania plikami cookies dostępna jest pod adresem: https://tourguidewynajem.pl//polityka-cookies/

Google Analytics i Pixel Facebook

Korzystamy z usług Google Analytics i Pixel Facebook, które pozyskują dane z tak zwanych ciasteczek dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz usług dostarczanych przez firmę Facebook, Inc. Usługi te pomagają nam analizować sposób korzystania z Serwisu tourguidewynajem.pl/

Google Analytics i PIXEL FACEBOOK wykorzystują pliki cookies do analizowania sposobu korzystania przez Ciebie z Serwisu tourguidewynajem.pl/. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej z Serwisu tourguidewynajem.pl/ (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia używasz korzystając z Serwisu tourguidewynajem.pl/.

Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, PIXEL FACEBOOK, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania z Serwisu tourguidewynajem.pl/ adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.

Na nasze zlecenie Google Inc., PIXEL FACEBOOK będą korzystały z tych informacji w celu oceny korzystania grup Usługobiorców z Serwisu tourguidewynajem.pl/, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach, statystyki oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu tourguidewynajem.pl/.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające z Serwisu tourguidewynajem.pl/.

Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że możesz samodzielnie, np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności tourguidewynajem.pl/.

Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis tourguidewynajem.pl/ – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików cookies.

PIXEL FACEBOOK może rejestrować kliknięcia myszką, ruchy myszką, aktywność przewijania oraz wprowadzane informacje, które nie są danymi osobowymi.
Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z Twojego urządzenia do Google Analytics, PIXEL FACEBOOK z wykorzystaniem plików cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc, PIXEL FACEBOOK i jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl ,

Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Wykorzystywanie danych

W ramach Serwisu tourguidewynajem.pl/ oraz tourguidewynajem.pl/. mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook) Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Oświadczamy, że Administrator opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, w tym odpowiednie programy szyfrujące.

Uaktualnienia Polityki Prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.